Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zreazlizowane prace magisterskie

 1. Wpływ morfologii nanocząstek metalicznych na oddziaływanie z mikroorganizmami - Monika Zduńska (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2019, dr inż. Monika Gołda-Cępa)
 2. Szkło potasowe jako aktywny nośnik katalityczny w reakcji dopalania sadzy - Sebastian Zieliński (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2019, prof.Andrzej Kotarba)
 3. Funkcjonalizacja powierzchni implantacyjnych kazeiną w kierunku zwiekszenia biozgodności - Alicja Siuta (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2019, prof.Andrzej Kotarba)
 4. Promocja metalami grupy II katalizatora na bazie Co3O4 do rozkładu N2O - Klaudia Gębska (Chemia, 2019, prof. Andrzej Kotarba)
 5. Sonochemiczna synteza i osadzanie nanocząstek substancji bioaktywnych na powierzchniach polimerowych materiałów implantacyjnych - Paulina Chytrosz (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2018, prof.Andrzej Kotarba)
 6. Wpływ kationu metalu alkalicznego na właściwości katalityczne birnesytu - Camillo Hudy (Chemia, 2018, prof. Andrzej Kotarba)
 7. Funkcja terapeutyczna parylenowej powłoki ochronnej powierzchni implantów metalowych: kontrolowane uwalnianie gentamycyny – Aleksandra Choryłek (Chemia, 2016, prof. Andrzej Kotarba)
 8. Nośnikowe i monolityczne katalizatory na bazie spinelu kobaltowego do rozkładu N2O – Sywia Gudyka (Chemia, 2015, dr Gabriela Grzybek)
 9. Kompozytowe katalizatory utleniające na bazie nanostrukturalnych tlenków metali d i f - Anna Grodzka (Chemia, 2015, dr Gabriela Grzybek)
 10. Stabilność alkaliów na typowych tlenkowych materiałach nośnikowych - Katarzyna Ćmil (Chemia, 2015, prof. Andrzej Kotarba)
 11. Alkalia na powierzchni materiałów węglowych - Joanna Duch (Chemia, 2015, dr Paweł Stelmachowski)
 12. Synteza w warunkach nadkrytycznych nanomateriałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych - Klaudia Ciura (Chemia, 2015, dr Paweł Stelmachowski)
 13. Synteza i właściwości katalityczne nanohematytu - Anna Kopacz (Chemia, 2014, dr Paweł Stelmachowski)
 14. Synteza i właściwości domieszkowanych alkaliami tlenków metali przejściowych - Tomasz Jakubek (Chemia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 15. Wpływ dotacji powierzchniowej alkaliami na właściwości katalityczne spineli żelaza, manganu i kobaltu - Wojciech Kaspera (Chemia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 16. Odwodornienie etylobenzenu na katalizatorach tlenkowych zawierających potas - Kinga Mlekodaj (Chemia, 2010, prof. Andrzej Kotarba)
 17. Promowane potasem tlenki metali przejściowych jako katalizatory dopalania sadzy - Piotr Legutko (Chemia, 2010, prof. Andrzej Kotarba)
 18. Badanie modelowego układu katalitycznego Au/TiO2 - Piotr Bobrowski (Inżynieria Materiałowa, 2010, prof. Andrzej Kotarba)
 19. Temperaturowo programowana desorpcja małych cząsteczek z nanostrukturalnych powierzchni tlenkowych - Jan Kaczmarczyk (Chemia, 2009, prof. Kotarba)
 20. Synteza i właściwości faz ferrytowych zawierających metale alkaliczne - Grzegorz Mrzygłód (Chemia, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 21. Badanie wpływu pary wodnej na aktywność katalityczną siarczków metali przejściowych w reakcji rozkładu tlenku azotu(I) - Marcin Podstawski (Chemia, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 22. Wpływ promotorów alkalicznych na katalityczną aktywność spinelu kobaltowego - Gabriela Maniak (Chemia, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 23. Zastosowanie metody modulacji potencjału i metody Kelvina do badań dyfuzji i desorpcji jonów potasu z faz ferrytowych - Michał Trębala (Inżynieria Materiałowa, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 24. Termiczna desorpcja potasu oraz pomiary pracy wyjścia z modelowych katalizatorów selektywnego utleniania alkanów - Małgorzata Hermanowska (Chemia, 2006, prof. Andrzej Kotarba)

Zreazlizowane prace licencjackie

 1. Funkcjonalizacja powierzchni nanorurek węglowych - Katarzyna Hilarowicz (Chemia, 2021, prof. Andrzej Kotarba)
 2. Funkcjonalizacja plazmą powierzchni poliuretanowych materiałów implantacyjnych - Paulina Gogacz (Chemia, 2021, prof. Andrzej Kotarba)
 3. Zastosowanie nanocząstek jako składników modyfikujących właściwości biotuszu - Julia Fudali (Chemia, 2021, prof. Andrzej Kotarba)
 4. Synteza materiałów węglowych na nośniku tlenkowym i modyfikacja ich właściwości plazmą tlenową - Anna Jurczyk (Chemia, 2021, dr hab. Paweł Stelmachowski, prof. UJ)
 5. Badania desorpcji alkaliów z materiałów zeolitowych - Magdalena Rudzińska (Chemia, 2021, dr Gabriela Grzybek)
 6. Badania desorpcji potasu z katalizatorów reakcji reformingu parowego etanolu - Dagmara Potyczka (Chemia, 2021, dr Gabriela Grzybek)
 7. Modyfikacja właściwości elektronowych mezoporowatych materiałów węglowych przy użyciu plazmy tlenowej - Karolina Kadela (Chemia, 2021, dr Gabriela Grzybek)
 8. Wpływ morfologii nanocząstek platyny na właściwości bakteriobójcze - Joanna Pluta (Chemia medyczna, 2021, dr inż. Monika Gołda-Cępa)
 9. Zastosowanie szkieł alkalicznych jako składników katalizatorów reakcji utleniania– Magdalena Stanek (Chemia, 2020, dr Gabriela Grzybek)
 10. Efekt dotacji potasem w reakcji reformingu parowego etanolu na katalizatorze kobaltowym – Piotr Patulski (Chemia, 2020, dr Gabriela Grzybek)
 11. Optymalizacja nośnikowego katalizatora kobaltowego do reakcji rozkładu N2O – Bartosz Barański (Chemia, 2020, dr Gabriela Grzybek)
 12. Synteza kompozytu węgiel-nanocząstki TiO2 z wykorzystaniem mikroorganizmów – Alicja Zaprzalska (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2018, prof. Andrzej Kotarba)
 13. Synteza, stabilizacja i osadzanie nanocząstek srebra na materiałach tlenkowych – Irena Lenart (Chemia, 2018, prof.Andrzej Kotarba)
 14. Modyfikacja parylenu C plazmą tlenową w celu poprawy biozgodności z tkanką kostną - Alicja Siuta (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2017, prof.Andrzej Kotarba)
 15. Wpływ domieszkowania na właściwości katalizatora nośnikowego Co3O4/Al2O3 – Klaudia Gębska (Chemia, 2017, dr Gabriela Grzybek)
 16. Preparatyka katalizatora strukturalnego z wykorzystaniem różnych metod nanoszenia fazy aktywnej – Magdalena Dziedzic (Chemistry, 2017, dr Gabriela Grzybek)
 17. Wpływ rodzaju metalu alkalicznego na stabilność termiczną brązów wolframowych typu AxWO3 – Sebastian Zieliński (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2016, prof. Andrzej Kotarba)
 18. Termiczna aktywacja birnesytu (KMn₄O₈) w kierunku niskotemperaturowego dopalania sadzy – Camillo Hudy (Chemia, 2016, prof. Andrzej Kotarba)
 19. Polimerowa powłoka powierzchni implantów metalowych zbudowana z parylenu C i PLGA z funkcją kontrolowanego uwalniania leków – Paulina Chytrosz (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2016, prof. Andrzej Kotarba)
 20. Sprawdzenie korelacji między właściwościami elektrodonorowymi powierzchni implantu metalicznego a zdolnością do tworzenia biofilmu bakteryjnego – Monika Szwed (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2015, prof.Andrzej Kotarba)
 21. Synteza w warunkach pod- i nadkrytycznych nanometrycznych materiałów tlenkowych o właściwościach katalitycznych  - Katarzyna Kwaśik (Chemia, 2016, dr Paweł Stelmachowski)
 22. Badania właściwości elektronowych funkcjonalizowanych katalitycznych materiałów tlenkowych - Magdalena Kołodziej (Chemia, 2015, prof. Andrzej Kotarba)
 23. Preparatyka i właściwości nośnikowych katalizatorów do rozkładu N2O- Anna Kołodziej (Chemia, 2015, dr Gabriela Grzybek)
 24. Wpływ prekursorów potasu na akytwność katalityczną spinelu kobaltowego w rekacji rozkładu N2- Mateusz Pielaszkiewicz (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 25. Funkcjonalizacja powierzchni implantów w kierunku poprawy biozgodności - Aleksandra Choryłek (Chemia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 26. Preparatyka i właściwości nośnikowych katalizatorów do rozkładu N2O - Agata Machowska (Chemia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 27. Modyfikacja plazmą tlenową powierzchni polimerów do zastosowań biomedycznych – Krzysztof Bielec (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2014, prof.Andrzej Kotarba)
 28. Nanokrystaliczny tlenek ceru(IV) - synteza, charakterystyka i reaktywność w katalitycznym dopalaniu sadzy - Joanna Wojas (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2013, prof. Andrzej Kotarba)
 29. Ocena wpływu warunków przygotowania próbki polikrystalicznego spinelu kobaltowego na wartość jej pracy wyjścia - Katarzyna Ćmil (Chemia, 2013)
 30. Badanie pracy wyjścia in-situ polikrystalicznego spinelu kobaltowego w obecności O2 - Joanna Duch (Chemia, 2013, dr Paweł Stelmachowski, dr hab. Witold Piskorz)
 31. Zastosowanie pomiarów kąta zwilżania do oceny hydrofilowości powierzchni implantów metalowych - Klaudia Ciura (Chemia, 2013, dr Paweł Stelmachowski)
 32. Optymalizacja promocji potasem nośnikowego katalizatora Co3O4/CeO2 - Sylwia Gudyka (Chemia, 2013, dr Gabriela Maniak)
 33. Charakterystyka przemysłowego katalizatora do rozkładu podtlenku azotu  - Anna Grodzka (Chemia, 2013, dr Gabriela Maniak)
 34. Nanostrukturyzacja spinelu kobaltowego potasem - synteza, charakterystyka i reaktywność katalityczna - Anna Kopacz (Chemia, 2012)
 35. Badanie pracy wyjścia in-situ katalitycznych materiałów tlenkowych w obecności O2 - Monika Kalicka (Chemia, 2012, dr Paweł Stelmachowski)
 36. Wpływ promocji potasem na właściwości elektrodonorowe i aktywność katalityczną spinelu żelazowego w reakcji dopalania sadzy - Wojciech Kaspera (Chemia, 2012)
 37. Wpływ promocji potasem na właściwości elektrodonorowe i aktywność katalityczną spinelu manganowego w reakcji dopalania sadzy - Tomasz Jakubek (Chemia, 2012)
 38. Kinetyka uwalniania jonów metali ze stalowych oraz tytanowych materiałów implantacyjnych do sztucznych płynów fizjologicznych - Tomasz Jędruch (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2010, prof. Kotarba)