Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace magisterskie w przygotowaniu

Monika Zduńska (Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia)

Oddziaływanie nanocząstek srebra z komórkami bakteryjnymi

Sebastian Zieliński (Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia)

Szkło potasowe jako aktywny nośnik katalityczny w reakcji dopalania sadzy

Alicja Siuta (Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia)

Funkcjonalizacja powierzchni implantacyjnych kazeiną w kierunku zwiększenia biozgodności

Klaudia Gębska (Chemia)

Promocja metalami grupy II katalizatora nośnikowego na bazie Co3O4 do rozkładu N2

 

Zreazlizowane prace magisterskie

 1. Sonochemiczna synteza i osadzanie nanocząstek substancji bioaktywnych na powierzchniach polimerowych materiałów implantacyjnych - Paulina Chytrosz (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2018, prof.Andrzej Kotarba)
 2. Wpływ kationu metalu alkalicznego na właściwości katalityczne birnesytu - Camillo Hudy (Chemia, 2018, prof. Andrzej Kotarba)
 3. Funkcja terapeutyczna parylenowej powłoki ochronnej powierzchni implantów metalowych: kontrolowane uwalnianie gentamycyny – Aleksandra Choryłek (Chemia, 2016, prof. Andrzej Kotarba)
 4. Nośnikowe i monolityczne katalizatory na bazie spinelu kobaltowego do rozkładu N2O – Sywia Gudyka (Chemia, 2015, dr Gabriela Grzybek)
 5. Kompozytowe katalizatory utleniające na bazie nanostrukturalnych tlenków metali d i f - Anna Grodzka (Chemia, 2015, dr Gabriela Grzybek)
 6. Stabilność alkaliów na typowych tlenkowych materiałach nośnikowych - Katarzyna Ćmil (Chemia, 2015, prof. Andrzej Kotarba)
 7. Alkalia na powierzchni materiałów węglowych - Joanna Duch (Chemia, 2015, dr Paweł Stelmachowski)
 8. Synteza w warunkach nadkrytycznych nanomateriałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych - Klaudia Ciura (Chemia, 2015, dr Paweł Stelmachowski)
 9. Synteza i właściwości katalityczne nanohematytu - Anna Kopacz (Chemia, 2014, dr Paweł Stelmachowski)
 10. Synteza i właściwości domieszkowanych alkaliami tlenków metali przejściowych - Tomasz Jakubek (Chemia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 11. Wpływ dotacji powierzchniowej alkaliami na właściwości katalityczne spineli żelaza, manganu i kobaltu - Wojciech Kaspera (Chemia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 12. Odwodornienie etylobenzenu na katalizatorach tlenkowych zawierających potas - Kinga Mlekodaj (Chemia, 2010, prof. Andrzej Kotarba)
 13. Promowane potasem tlenki metali przejściowych jako katalizatory dopalania sadzy - Piotr Legutko (Chemia, 2010, prof. Andrzej Kotarba)
 14. Badanie modelowego układu katalitycznego Au/TiO2 - Piotr Bobrowski (Inżynieria Materiałowa, 2010, prof. Andrzej Kotarba)
 15. Temperaturowo programowana desorpcja małych cząsteczek z nanostrukturalnych powierzchni tlenkowych - Jan Kaczmarczyk (Chemia, 2009, prof. Kotarba)
 16. Synteza i właściwości faz ferrytowych zawierających metale alkaliczne - Grzegorz Mrzygłód (Chemia, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 17. Badanie wpływu pary wodnej na aktywność katalityczną siarczków metali przejściowych w reakcji rozkładu tlenku azotu(I) - Marcin Podstawski (Chemia, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 18. Wpływ promotorów alkalicznych na katalityczną aktywność spinelu kobaltowego - Gabriela Maniak (Chemia, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 19. Zastosowanie metody modulacji potencjału i metody Kelvina do badań dyfuzji i desorpcji jonów potasu z faz ferrytowych - Michał Trębala (Inżynieria Materiałowa, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 20. Termiczna desorpcja potasu oraz pomiary pracy wyjścia z modelowych katalizatorów selektywnego utleniania alkanów - Małgorzata Hermanowska (Chemia, 2006, prof. Andrzej Kotarba)

Zrealizowane prace licencjackie

 1. Synteza kompozytu węgiel-nanocząstki TiO2 z wykorzystaniem mikroorganizmów – Alicja Zaprzalska (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2018, prof. Andrzej Kotarba)
 2. Synteza, stabilizacja i osadzanie nanocząstek srebra na materiałach tlenkowych – Irena Lenart (Studia Matematyczno-przyrodnicze, 2018, prof. Andrzej Kotarba)
 3. Modyfikacja parylenu C plazmą tlenową w celu poprawy biozgodności z tkanką kostną - Alicja Siuta (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia 2017, prof. Andrzej Kotarba)
 4. Wpływ domieszkowania na właściwości katalizatora nośnikowego Co3O4/Al2O3– Klaudia Gębska (Chemia, 2017, dr Gabriela Grzybek)
 5. Preparatyka katalizatora strukturalnego z wykorzystaniem różnych metod nanoszenia fazy aktywnej – Magdalena Dziedzic (Chemia, 2017, dr Gabriela Grzybek)
 6. Wpływ rodzaju metalu alkalicznego na stabilność termiczną brązów wolframowych typu AxWO3 – Sebastian Zieliński (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2016, prof. Andrzej Kotarba)
 7. Termiczna aktywacja birnesytu (KMn₄O₈) w kierunku niskotemperaturowego dopalania sadzy – Camillo Hudy (Chemia, 2016, prof. Andrzej Kotarba)
 8. Polimerowa powłoka powierzchni implantów metalowych zbudowana z parylenu C i PLGA z funkcją kontrolowanego uwalniania leków – Paulina Chytrosz (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2016, prof. Andrzej Kotarba)
 9. Sprawdzenie korelacji między właściwościami elektrodonorowymi powierzchni implantu metalicznego a zdolnością do tworzenia biofilmu bakteryjnego – Monika Szwed (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2015, prof. Andrzej Kotarba)
 10. Synteza w warunkach pod- i nadkrytycznych nanometrycznych materiałów tlenkowych o właściwościach katalitycznych - Katarzyna Kwaśnik (Chemia, 2016, dr Paweł Stelmachowski)
 11. Badania właściwości elektronowych funkcjonalizowanych katalitycznych materiałów tlenkowych - Magda Kołodziej (Chemia, 2015, prof. Andrzej Kotarba)
 12. Preparatyka i właściwości nośnikowych katalizatorów do rozkładu N2O - Anna Kołodziej (Chemia, 2015, dr Gabriela Grzybek)
 13. Wpływ prekursorów potasu na akytwność katalityczną spinelu kobaltowego w rekacji rozkładu N2O - Mateusz Pielaszkiewicz (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 14. Funkcjonalizacja powierzchni implantów w kierunku poprawy biozgodności - Aleksandra Choryłek (Chemia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 15. Preparatyka i właściwości nośnikowych katalizatorów do rozkładu N2O - Agata Machowska (Chemia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 16. Modyfikacja plazmą tlenową powierzchni polimerów do zastosowań biomedycznych - Krzysztof Bielec (Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 17. Nanokrystaliczny tlenek ceru(IV) - synteza, charakterystyka i reaktywność w katalitycznym dopalaniu sadzy - Joanna Wojas (Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, 2013, prof. Andrzej Kotarba)
 18. Ocena wpływu warunków przygotowania próbki polikrystalicznego spinelu kobaltowego na wartość jej pracy wyjścia - Katarzyna Ćmil (Chemia, 2013)
 19. Badanie pracy wyjścia in-situ polikrystalicznego spinelu kobaltowego w obecności O2 - Joanna Duch (Chemia, 2013, dr Paweł Stelmachowski, dr hab. Witold Piskorz)
 20. Zastosowanie pomiarów kąta zwilżania do oceny hydrofilowości powierzchni implantów metalowych - Klaudia Ciura (Chemia, 2013, dr Paweł Stelmachowski)
 21. Optymalizacja promocji potasem nośnikowego katalizatora Co3O4/CeO2 - Sylwia Gudyka (Chemia, 2013, dr Gabriela Maniak)
 22. Charakterystyka przemysłowego katalizatora do rozkładu podtlenku azotu - Anna Grodzka (Chemia, 2013, dr Gabriela Maniak)
 23. Nanostrukturyzacja spinelu kobaltowego potasem - synteza, charakterystyka i reaktywność katalityczna - Anna Kopacz (Chemia, 2012)
 24. Badanie pracy wyjścia in-situ katalitycznych materiałów tlenkowych w obecności O2 - Monika Kalicka (Chemia, 2012, dr Paweł Stelmachowski)
 25. Wpływ promocji potasem na właściwości elektrodonorowe i aktywność katalityczną spinelu żelazowego w reakcji dopalania sadzy - Wojciech Kaspera (Chemia, 2012)
 26. Wpływ promocji potasem na właściwości elektrodonorowe i aktywność katalityczną spinelu manganowego w reakcji dopalania sadzy - Tomasz Jakubek (Chemia, 2012)
 27. Kinetyka uwalniania jonów metali ze stalowych oraz tytanowych materiałów implantacyjnych do sztucznych płynów fizjologicznych - Tomasz Jędruch (Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, 2010, prof. Andrzej Kotarba)